Sai Bâbâ Bolo Sai Bâbâ Bolo

Texte

Sai Bâbâ Bolo Sai Bâbâ Bolo (x 2)
Dag Mag Jag Yeh Dol Rahâ Ha (x 2) Âsan Se Mat Dolo
Sai Bâbâ Bolo Sai Bâbâ Bolo

Awal Allâha Noor Upâyah Kudrat Ke Sab Bande
Kirpâ Karte Nanak Rûpi Sab Howange Change
Sab Grantho Ka Arth Tu Hi Ho Prem Ki Bani Bolo Nanak Sai Bolo …..

Sai Râm Sai Shyâm Sai Shyâm Sai Ram
Subramanyam Subramanyam Sanmukh Nâthâ Subramanyam
Allâh Sai Maulâ Sai Maulâ Sai Allâha Sai
Shiv Shiv Sai Bholâ Sai Bholâ Sai Shiv Shiv Sai
Sat Nâm Sat Nâm Vahe Guru Satnâm
Sai Bâbâ Bolo Re Sai Bâbâ Bolo Re…….

Traduction

Chante les divins noms du Seigneur, Sai Bâbâ, Shirdi Bâbâ, Parthi Sai, Sathya Sai.

30Sep

Laisser un commentaire